Samsun'a Muvâsalat


 

Devlet-i Osmaniye

Telgraf ve Posta ve Telefon Nezâreti

Mahreci: Samsun

 

Numara: 1029

Târîh: 20/5/[13]35

Numara: 2

 

Beyoğlu Mutasarrıflık Dâiresi karşısında

Sempatyan Apartmanı'nda Dâhiliye Nâzırı

Ali Kemal Bey'[e]

 

Dâhiliye Nezâreti 'ne

Bugün öğleden evvel saat sekizde Samsun'a muvâsalat ve vazîfe-i mevdû‘a-i âcizîye mübâşeret olunduğunu arzeylerim.

 

Fî 19 Mayıs sene [13]35

Dokuzuncu Ordu Kıta‘âtı Müfettişi

Fahrî Yâverân-ı Hazret-i Şehriyârî'den Mirlivâ

Mustafa Kemal

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !