Samsun İli Çevre Sorunları


Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi

Diğer illerle kıyaslama yapıldığında, Samsun çevre kirliliği açısından daha temiz bir kent sayılabilir. Çevre kirliliği nüfusun artması ve sanayileşmeyle başlamıştır.

    

Özellikle kış aylarında hava kirliliği kendini daha fazla hissettirmektedir. Kükürtdioksit miktarı Dünya Sağlık Teşkilatının belirlediği 150 ug/I’yi zaman zaman aşmakta, bazı günler 200 ug/I’yi bulmaktadır. Bölge Hıfzısıhha Enstitüsünce ilimizde iki noktadan ölçümler yapılmakta, çıkan sonuçlar İl Çevre Müdürlüğü’ne iletilmektedir.

 

İlimizde hava kirliliği daha çok ısınma amacıyla kullanılan yakıtların özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin tespiti ve önlenmesi amacıyla Çevre Koruma Vakfı tarafından alınan ve İl Çevre Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütülen egsoz gazı ölçümleri yapılmaktadır.

 

Samsun içme suyunun Çakmak Barajı Samsun İçme Suyu Projesinin depolama tesisi olarak görev yapacak olan baraj, Çarşamba ovasının güneyinde, Çarşamba İlçesinin 20 Km. güney batısında Abdal Irmağı üzerinde inşaa edilmiştir.

 

Mert Irmağı kirlilik yükü açısından önemli bir sorundur. Irmak boyunca kurulmuş bulunan, sanayi tesisleri, kanalizasyon atıkları ve tarımsal atıklar bir arıtıma tabii tutulmaksızın ırmağa verilmektedir. Büyükşehir Belediyesi’nin yetersiz arıtımı sonucu halka verilen sular özellikle yaz aylarında salgın hastalıklara sebep olmaktadır. Diğer yandan bölgenin önemli doğal kaynaklarından sayılan Bafra Balık gölleri özellikle tarımsal faaliyetler ve kanalizasyon atıkları sonucu mevcut flora ve faunayı tehdit etmektedir. Bafra Belediyesi tarafından yapılması planlanan Atık su Arıtma Tesisi yapımı projesi tamamlanmak üzeredir. Önemli su kaynaklarından olan Kızılırmak ve Yeşilırmak’ta başta etrafındaki yerleşim birimlerinin atıkları olmak üzere tarımsal faaliyetlerle de büyük bir kirliliği bünyesinde taşımaktadır.

 

Samsun’un, kirlilik bakımından Karadeniz’e olan kıyısı, büyük ölçüde evsel atık sulardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle evsel atık suların arıtımı konusunda İller Bankası 16.Bölge Müdürlüğü’nün projesi devam etmektedir. Ayrıca sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların özelliklerini belirlemek ve deşarj standartlarını sağlamaları konusunda İl Çevre Müdürlüğü çalışmalar yapmaktadır.

 

Samsun’da katı atıklar önemli bir çevre kirliliği oluşturmaktadır. Bu güne kadar atıkların sağlıklı değerlendirilebileceği bir proje gerçekleştirilmemiştir. Mevcut katı atık depolama yeri de ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olup, gerekli ıslah çalışmaları yapılmadığı taktirde ciddi çevre sorunlarına sebep olacaktır. Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanan katı atıklar yılanlıdere mevkiine dökülmektedir. Mevcut yerin bir su kaynağı olması daha önemli bir sorun teşkil etmektedir. İlçelerde ise katı atıklar gelişi güzel yerlere dökülmekte, yer seçimi konusunda hiçbir ön araştırma çalışması yapılmadığı için önemli bir bölümü şu anda sorun oluşturmaktadır.

 

Hastane atıkları ile ilgili olarak, mevcut yönetmelik kapsamında hastanelerin faaliyet göstermesi konusunda İl çevre Müdürlüğü’nce tebligatlar yapılmıştır.

 

İlimizde gürültü kirliliği henüz dikkatleri üzerine toplamakta, halkın bu konuya eğilimi arttığı gözlenmektedir. Bu konu ile ilgili olarak, şehir merkezinde gürültünün en aza indirilmesi amacıyla, Mahalli Çevre Kurulunda, Araçlardaki havalı kornaların resen sökülmesine ve gereksiz korna çalınması halinde vatandaşlarca yapılacak şikayetlerin değerlendirilmesi karar altına alınmış ve bu konuda çalışmalara başlanmıştır.

 

Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı, Korunması ve Geliştirilmesi

Doğal kaynaklar açısından Samsun su bakımından zengin bir il olup, mevcut akarsular üzerinde kurulan barajlardan sulama ve elektrik üretimi amacıyla yararlanılmaktadır. Yıl boyunca güneşli gün sayısının az olması nedeniyle güneş enerjisi sistemleri ekonomik bir kaynak olarak görülmemektedir. Ayrıca Jeotermal kaynaklardan enerji üretimi ve tüketimine yönelik bir çalışma yapılmamış olup, sadece kaplıca olarak yararlanılmaktadır.

 

Ekolojik dengenin göstergelerinden biri olan flora ve fauna bilinçsizce yok edilmektedir. Usulsüz kesim, tarla açma ve diğer doğal nedenlerle orman alanları tahrip edilmektedir. Orman ürünlerinin büyük bir kısmı ısınma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenlerle en önemli doğal kaynaklardan biri olan ormanların korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir.

 

İlimiz sınırları içerisinde çayır ve meralar 43,000 hektarlık yer kaplamaktadır. Ancak bu alanlar çoğunlukla amaç dışı kullanılmakta, aşırı otlatma ve diğer arazi problemleri sonucu tahrip edilmektedir.

 

Tarım alanlarımızı da önemli sorunlar tehdit etmektedir. Bunların başında verimli ve sulak birinci sınıf araziler üzerine kurulan yerleşim ve sanayi alanları gelmektedir. Bu alanlar üzerinde şehirleşmenin  yayılmasıyla birlikte tarım arazileri daralmakta, mevcut arazilerinde verimliliği düşmektedir. Bunun yanı sıra özellikle toprakların kum, kireç, tuğla, kiremit gibi maden sektöründe kullanılması, doğal kaynaklarımızın geri dönüşümünü imkansız hale getirerek büyük zararlara yol açmaktadır.

 

 Samsun İli bir kıyı kenti olmasına rağmen kıyılardan yeterince yararlanılmamaktadır. Kıyılardan daha çok kum ocakları şeklinde yararlanılması, imar planına aykırı yapılaşmanın artması ciddi problemlere neden olmaktadır.

 

 

Tıbbi Atıkların Kontrolü

Yönetmelik gereği sağlık kuruluşları; oluşturdukları tıbbi atıkları kaynağında ayrı ayrı toplanıp geçici depolanmasından, belediyeler veya yetkilerini devrettikleri kurum ve kuruluşlar ise bu atıkların taşınıp yakılarak veya düzenli depolanarak bertaraf edilmesinden sorumludurlar.

 

Tüm Belediye Başkanlıklarına; Çevre Bakanlığı'nın 03.06.1997 tarih ve 1649-3610 sayılı yazısı doğrultusunda, yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan tıbbi atık üreticilerinin mali yükümlülükleri hükmünce harcamalara ilişkin hükümlülükler bildirilmiştir. Mevcut durum hakkında ise bilgi istenmiş ve ilgili kurum/kuruluşlarca yönetmeliğin tam olarak uygulanması sağlanmıştır.

 

Bu kapsamda;

Asarcık Belediyesinde bir adet sağlık ocağı vardır. Meydana gelen atıkların bir kısmı sağlık ocağı görevlileri gözetiminde normal çöplerle imha edilmekte, önem arz eden diğer bir kısmı ise yakılarak uygun bir yere gömülmektedir.

 

Bazlamaç Belediyesinde bir adet sağlık ocağı vardır. Meydana gelen atıklar belediye yetkilileri kontrolünde yakılarak bertaraf edilmektedir.

 

İlkadım Belediyesi sınırları içinde bulunan hastanelere ait tıbbi atıklar, düzenli bir şekilde toplanıp imha edilmektedir.

 

Kavak Belediyesinde tıbbi atıklar özel kapalı çöp torba ve bidonlarında biriktirilmekte ve hafta sonlarında şehir dışında yakılarak imha edilmektedir.

 

Çarşamba Belediyesinde tıbbi atıklar yakılarak imha edilmektedir.

 

Ayvacık Belediyesinde bir adet sağlık ocağı olup oluşan atıklar gömülerek imha edilmektedir.

 

Canik Belediyesinde oluşan tıbbi atıklar yakılarak imha edilmektedir.

 

Ladik Belediyesinde oluşan tıbbi atıklar gömülerek imha edilmektedir.

 

19 Mayıs Belediyesinde oluşan tıbbi atıklar gömülerek imha edilmektedir.

 

Salıpazarı Belediyesinde oluşan tıbbi atıklar, yönetmeliğe göre imha edilmektedir.

 

Alaçam Belediyesinde oluşan tıbbi atıklar naylon torbalarla toplanıp uygun şekilde bertaraf edilmektedir.

 

Bafra Belediyesinde oluşan tıbbi atıklar belediye görevlilerince toplanarak imha edilmektedir.

 

Yakakent belediyesinde oluşan tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilmektedir.

 

 Havza Belediyesinde tıbbi atıklar gömülerek imha edilmektedir.

 

Yörükler Belediyesinde ise oluşan tıbbi atıklar sağlık ocağı görevlileri tarafından yakılarak imha edilmektedir.

 

İlimizde bulunan 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinde oluşan tıbbi ve enfekte atıklar kırmızı renkli plastik torbalarda, evsel atıklar ise siyah renkli plastik torbalarda, ağzı kapalı olmak üzere toplanarak Yılanlıdere mevkiinde depolanmaktadır. Ayrıca yönetmeliğin 21. maddesi gereğince tüm belediyelerin, yönetmeliğin kendilerine verdiği yükümlülükler çerçevesinde uygulanmasına ilişkin talimatları hazırlayarak aralık ayı sonuna kadar Bakanlığa ulaştırmaları sağlanmaktadır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !